PocketID

OM OSS


Alt i eitt løysing - tjenester samla i ein app


Når PocketID AS vart etablert i 2014, var det med ei overordna målsetjing om å byggje ei enkel og brukarvenleg teneste spesielt tilpassa vidaregåande skular. Vi var godt kjent med dei ressurskrevjande prosessane dei hadde med mykje manuelt arbeid, og eit stort og kostbart forbruk av plastkort. Vårt slagord var "Mindre plast og meir kontroll"


Vi fekk fantastisk gode tilbakemeldingar alt frå første skuleår tenestene var i drift. Det var ei brukarvenleg teneste, og store besparelsar på kostnadar og arbeidstid. Positiv omtale gjekk mellom skulane, så stadig nye vidaregåande skular tok tenestene våre i bruk. I dag brukar ca 170 000 elevar her i landet PocketID. Dette basert delvis på fylkesavtaler, og delvis på individuelle avtaler med enkeltskular. Dei har oppnådd "Mindre plast - meir kontroll"


PocketID AS har heilt sidan starten vore i kontinuerleg utvikling. Dette basert på tett dialog med brukargruppene og deira ynskje og behov. Vi har utvikla fotoløysing og skuleskyssløysing i PocketID. Og ikkje minst - Vi har utvikla løysing for mobil døropnar i PocketID. Alle tenestene i eit svært brukarvenleg brukargrensesnitt.


Med ei velfungerande løysing for døropnar som ein del av "pakken", opplever vi no ei betydeleg interesse både frå høgare utdanning, offentleg sektor og næringsliv. Så vi føler vi verkeleg er i forkant av utviklinga, og kan tilby tenester som vil dekke både dagens og morgondagens behov.

Vårt team

SINDRE SEPPOLA REED

Daglig leiar

Mobil: + 47 95 87 87 06

PER SVEIN REED

Rådgjevar

Mobil: + 47 99 44 73 00

STIAN LUNDE NESDAL

Teknisk leiar

MORTEN HILDE

Support

Tlf: + 47 57 62 33 33


Her finn du oss: